Tikkurila worldwide
Tikkurila PRODUKTDATABLAD
15.06.2006

Akvi Color AT

BESKRIVNING Vattenburen bets.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Innehåller ljusskyddsmedel.
  • Speciellt anpassad för att läggas under uv-härdande lacker.
Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för möbler, dörrar och liknande träytor inomhus.

TEKNISKA DATA
Egenskaper Akvi Color AT-R (377-serien) för valslackering och Akvi Color AT-S (378-serien) för sprutapplicering.
Kulörurval Kulör efter beställning.
Emissionsklass Betsen innehåller ingen fri formaldehyd och efter tork avger den ingen formaldehyd till omgivningen.
Teoretisk sträckförmåga

0,5-2,0 m²/liter (100µm) beroende på kulör. Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.

Förtunning Vatten
Appliceringsmetod

Applicerings teknik

Viskositet DIN4

Lågtryckssprutning

Leveransviskositet

Valsning

Leveransviskositet

Doppning

Leveransviskositet

Brukstid (+20°C) 6 månader.
Torktider

 

20 ºC

50 ºC

70 ºC

IRM

Överlackering

30 min

15 min

10 min

5 min

Volymtorrhalt 2-20 volym-%, 3-25 vikt-% beroende på kulör.
Densitet 0,99 -1,1 kg/liter beroende på kulör.
Förvaring 6 months (23 ºC)

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
Betsning Rör om betsen försiktigt innan användandet. Betsen är färdig för att användas. Olika applikationsmetoder, trämaterial etc kan resultera i varierande täckning och kulör. Kulör och färgstyrka ska kontrolleras mot likare innan större ytor betsas. Notera att olika typer av lacker kan förändra kulören (Merit, Uvinol eller Akvi). Även olika storlekar på slippapperet har påverkan på betsresultatet.
Vid behov kan Akvi Color AT spädas med vatten.
Akvi Color AT-R rekommenderas bara för valsapplicering i samband med UV-härdande lacker.
Rengöring av arbetsredskap Vatten
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 150g/liter bets.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad basproduktAkvi Color AT-S
 
-


Tillbaka