Tikkurila worldwide
Tikkurila PRODUKTDATABLAD
22.11.2013

Akvi Primer Tix

BESKRIVNING Enkomponent vattenburen akrylat-grundfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • En snabbtorkande tixotrop vattenburen grundfärg för inomhusbruk.
  • Lättsprutad, även på vertikala ytor.
  • Används till målning av dörrar, lister och andra träytor inomhus.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Vit
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Standard för glansuppmätning ISO 2813/60º
Emissionsklass Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.
Teoretisk sträckförmåga

Rekommenderad påläggsmängd

Teoretisk täckförmåga

torr

våt

 

35-50 µm

80-120 g/m²

10-11 m²/l

Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden and ytans beskaffenhet.
Förtunning Vatten och Akvi Thinner
Appliceringsmetod

Högtryck, airmix och konventionell lågtrycksspruta.

Torktider

100-120 g/m² våt f film

23 ºC

50 ºC

IRM

Dammtorr efter

10-15 min

5-10 min

 

Beröringstorr efter

15-20 min

5-10 min

 

Sliptorr efter

20-25 min

5-15 min

1-2 min

 

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Volymtorrhalt Volymtorrhalt 40±2%

Vikttorrhalt 60±2%
Densitet 1.4 kg / liter
Produktkod 006 5029

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%
Förberedelser Träytorna slipas med 150-240 papper.
Spädning Vatten eller Akvi Förtunning.
Painting Med högtrycksspruta tunnas produkten med 0-10% till 40-80 secunders viskositet (DIN4). Rekommenderad storlek på sprutmunstycket är 0.0011” – 0.015” och trycket 100-160 bar.

Med airmixspruta tunnas färgen med 0-10% till en viskositet av 40-80 sekunder och ett tryck 40-120 bar. Färgtrycket ska ligga på 1-3 bar. Munstyckets vinkel väljs beroende på objektets utformning.

Vid konventionell sprutning tunnas färgen till 0-10% med en viskositet på 40-80 sekunder (DIN4). Rekommenderad munstyckesstorlek är 1.4-1.8 och trycket 2-3 bar.
Overcoating Akvi Top 30, Diccoplast 30 och Luminol 25N.
Rengöring av arbetsredskap Vatten eller Akvi Förtunning.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 65 g/liter färg.

VOC-innehåll av färgblandning (tunnad med 10% vatten) är 60 g/l.

VOC 2004/42/EC (cat A/d) 130 g/l (2010)

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
 
-


Tillbaka