Tikkurila worldwide
Tikkurila PRODUKTDATABLAD
24.04.2006

Akvilac Topas 20, 40

BESKRIVNING Enkomponent vattenburen polyuretan-akrylatlack.
PRODUKTEGENSKAPER

Snabbtorkande och lättanvänd inomhuslack där höga krav ställs.

Rekommenderat användningsområde Används till dörrar, möbler, bygglist, golv och andra träytor.

TEKNISKA DATA
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering) och Semi-matt (4/RT-klassificering)
Standard för glansuppmätning ISO 2813/60º
Emissionsklass Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.
Teoretisk sträckförmåga

Rekommenderad

påläggsmängd

Teoretisk sträckförmåga

Våt film, 1 skikt

Teoretisk torr-film

 

120 g/m²

40 µm

8-9 m²/l

Appliceringsmetod

Applicerings teknik

Viskositet DIN4

Lågtryckssprutning

30 - 60 s

Airless

30 - 60 s

Elektrostat

30 – 60 s

Torktider

 

20 ºC

50 ºC

70 ºC

IRM

Sliptorr

20 – 60 min

5 – 15 min

2 – 5 min

2 - 3 min

Staplingstemperaturen skall vara under 35 ºC.

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som

påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Volymtorrhalt 32 volym %, 34 vikt %
Densitet 1,0 kg/liter
Produktkod 005 3869 och 005 3868

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
Treatment Rör om lacken noga innan användandet. Vid behov kan lacken spädas med vatten eller Akviförtunning.
Rengöring av arbetsredskap Vatten
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 130 g/liter lack.
Maximal VOC innehåll i färdigblandad lack (tunnad med 10 volym%) är 150 g/liter.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad basproduktAKVILAC TOPAS 40 20 tidigare AKVI TOPAS 40 20 10 - se-swe
 
-


Tillbaka