Tikkurila worldwide
Tikkurila PRODUKTDATABLAD
13.10.2010

Akviwax

BESKRIVNING Vattenburet vax.
PRODUKTEGENSKAPER

Snabbtorkande vax för olika typer av ytbehandling av trä för inomhusbruk.

Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Emissionsklass Produkten innehåller inte och efter torkning avger den ej fri formaldehyd till omgivningen.
Teoretisk sträckförmåga

8-10 m²/l (100 μm).

Praktisk sträckförmåga beror på appliceringsmetod, lokala målningsbetingelser,

ytans slipning och beskaffenhet.
Appliceringsmetod
 • Valsning
 • Sprutning
 • Borstning
 • Torktider

  1-10 minuter till polering (50 ºC).

   

  Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet, luftväxling etc.

   

  Volymtorrhalt 19% volym%, 30 vikt% (379 0201)
  Densitet 1.0 -1,2 kg/liter.
  Produktkod 379 0201 (vit)

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
  över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
  Applicering Rör om vaxet noggrant innan användning. Späd med vatten om behov finns.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden organiska lösningsmedel uppgår till 50g/liter vax.

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
  Säkerhetsdatablad basproduktAKVIWAX - se-swe
   
  -


  Tillbaka