Tikkurila worldwide
Tikkurila PRODUKTDATABLAD
03.04.2009

Dicco Flex 30, 40, 70

BESKRIVNING Tvåkomponent syrahärdande toppfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Snabbtorkande, tixotrop, flexibel färg för inom och utomhus bruk.
  • Lämplig vid elektrostat och högtryckssprutning.

Klicka på länk för säkerhetsdatablad:

DICCO FLEX 30 - se-swe (pdf) (127.7 KB)

Diccoflex 70 (pdf) (114.8 KB)

Rekommenderat användningsområde Används till ytterdörrar fönster och köksluckor.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Vit NCS S 0502Y.
Kulörer TEMASPEED-kulörer
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Standard för glansuppmätning ISO 2813/60º
Teoretisk sträckförmåga

Rekommenderad påläggsmängd (10% spädning)

Teoretisk sträckförmåga

Våt film ett skikt

Teoretisk filmtjocklek

 

 130 g/m2

50 µm

9 - 10 m2/l


Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.
Blandningsförhållande Färg 100 volymdelar 752/712 serien
Härdare 10 volymdelar 006 2098
Appliceringsmetod

Applicerings teknik          

Viskositet DIN4

Lågtryckssprutning

20 - 25 s

Airless

25 - 30 s

Elektrostat sprutning

20 - 25 s

Brukstid (+23°C) 48 timmar.
Torktider

(150 g/m2)

20 ºC

50 ºC

Stapeltorr

24 h

3 - 4 h


Staplingstemperaturen ska ligga under 35 ºC.

 

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som

påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Volymtorrhalt 56 volym-%, 70 vikt-%
Densitet 1,2-1,3 kg/liter.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Temperaturen i lokalen skall vara
över 18 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
Painting Rör om färgen noga innan användandet.Tillsätt 10 volym-% härdare 006 2098. Mät viskositeten när blandningen har stabiliserats efter 30 min. Vid elektrostat sprutning använd 8 volym-% härdare 006 2093. Använd ej blandningskärl tillverkade av järn och liknande. Använd i stället kärl av plast eller syrafast stål. Om färdigblandat färg användas dagen efter blandas denna med minst en del ny färgblandning.
Förtunning Förtunning 2020 eller 1059.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 2020 eller 1059.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 390 gram/liter färg.
Maximalt VOC innehåll med färdigblandad färg (förtunnad med 20 volym% förtunning) är 476 g/l.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad FörtunningTHINNER 006 2020 - se-swe
Säkerhetsdatablad HärdareHARDENER 006 2098 - se-swe
 
-


Tillbaka