Tikkurila worldwide
Tikkurila PRODUKTDATABLAD
13.06.2006

Pinjasol Priming Oil

Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Transparent grundolja
PRODUKTEGENSKAPER
  • För grundning av träytor utomhus.
  • Övermålas till exempel med Pinjalac Solid
  • Innehåller effektiva medel mot blånad och röta.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Klar
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

8-10 m²/liter (100µm).

 

Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.

Appliceringsmetod

Applicerings teknik

Viskositet DIN4

Lågtryckssprutning

Leverans viskositet

Doppning

Leverans viskositet

Sköljmaskin

 Leverans viskositet

Pensel

Leverans viskositet

Torktider

(110 - 120 g/m2)

+ 20 ºC

Enstaka paneler efter

6 - 12 h

Trave paneler efter

24 h


Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Volymtorrhalt 8 volym-%, 10 vikt-%.
Densitet 0,84 kg/liter.
Produktkod 005 0850

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under
20 %, temperaturen på ytan som skall lackeras skall vara över 5 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 70%.
Applicering Rör om grundoljan noga innan användandet. Kan spädas vid behov med Förtunning 1054 eller alifatisk lacknafta.
Förtunning 1054
Rengöring av arbetsredskap Thinner 1054.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 760 gram/liter färg.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad basproduktPinjasol Priming Oil
Säkerhetsdatablad Förtunning3762
 
-


Tillbaka