Tikkurila worldwide
Tikkurila PRODUKTDATABLAD
25.10.2011

Pinja Universal Primer

BESKRIVNING Vattenburen alkydprimer.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Allround grund för sågad och hyvlad panel utomhus.
  • Skyddar panelen 6-10 månader innan färdigmålning.
  • Kan övermålas med vatten eller lösningsmedelburen färg.
  • Lämplig för grundning av brädor och ytterpanel.
  • Kan spädas 1:1 med vatten.
  • Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.

Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörer Vit 301, pastellkulörer, c-bas kulörer.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Emissionsklass Produkten innehåller ej fri formaldehyd och avger ej någon formaldehyd till omgivningen.
Teoretisk sträckförmåga 9-10 m²/liter
Verklig sträckförmåga är beroende av applikationsmetod, målningsförhållanden och ytans beskaffenhet.

Appliceringsmetod
Applicerings teknik Viskositet DIN4
Lågtryckssprutning 20-30 s
Airless   
40 s
Högtryck   
100 s
Vakuum   
50-60 s
Brukstid (+23°C) 6 månader.
Torktider

 

20ºC

Enstaka paneler efter

6-12 h

Trave paneler efter

24h

IRM

3-8 min


Notera: C-bas kulörer torkar långsammare.

Tork och tid till övermålningsbarhet är beroende av lokala betingelser som

påläggsmängd, temperatur, luftens relativa fuktighet och luftväxling.

Specialegenskap

Volymtorrhalt 37 volym-%
Densitet 1.37 kg/liter
Produktkod 4696201 (AP-bas färg), 469

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall behandlas skall vara ren och torr. Fuktkvoten i virket skall vara under
20 %. Temperaturen i lokalen skall vara över 5 ºC, relativa luftfuktigheten skall vara under 80%.
Applicering Rör om färgen noga innan användandet. Undvik att röra i luft. Förtunna färgen till lämplig viskositet med vatten, max 20 % får tillsättas. Övermålning kan ske tidigast efter ett dygn.
Förtunning Vatten
Rengöring av arbetsredskap Vatten
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska lösningsmedel uppgår till 10 gram/liter färg.
Maximalt VOC innehåll färdigspädd färg (50 vol-%) uppgår till 5 g/l.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad basproduktPINJA UNIVERSAL PRIMER AP - se-swe
 
-


Tillbaka