Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
25.05.2015

Temafloor P 300

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxiytbeläggning.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier samt icke oxiderande syror, låga koncentrationer av alkalier och saltlösningar, oxiderande syror och blekningslösningar endast som tillfälliga stänk. Noggrannare uppgifter om kemikaliebeständighet i separat tabell.
 • Tål + 70 ºC torr värme och + 60 ºC varmt vatten. Tål ej stora, återkommande snabba temperaturväxlingar.
 • Självutslätande ytbeläggning, appliceras med tand- eller stålspackel och utjämnas med piggrulle.
 • Med TEMAFLOOR FLEX-härdaren får man en elastisk yta som tål rörelser eller sprickor i betongen.
 • Finns även i RAL EFFECT metallic färger.
 • Rekommenderat användningsområde För gamla och nya betonggolv utsatta för kemisk och mekanisk påfrestning i industri-, lager- och reparationsutrymmen t.ex. processutrymmen, pappersmaskinhallar och truckgångar. Tål hårt slitage.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Enligt TEMAFLOOR golvfärgkarta. Temaspeed nyansering. Nyanserad kulör kan skilja från kulör fabrikstillverkad kulör. Finns i metallic färger enligt RAL EFFECT.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

   

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  Vid en skikttjocklek på 0,3 mm, ca. 3 m2 / l

  Vid en skikttjocklek på 0,5 mm, ca. 2 m2 / l
  Blandningsförhållande Färg 4 volymdelar 167-s.
  Härdare 1 volymdel 008 4514

  Eller

  Färg 2 volymdelar 167-s.
  FLEX-härdare 1 volymdel 930 5002
  Appliceringsmetod Blandningen hälls ut på golvet, appliceras med tandad stålspackel eller spackel och utjämnas med mohairrulle.
  Brukstid (+23°C) ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, 20 - 30 min. utbrett på golvet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                                    6 h

  Håller lätt trafik                           16 h

  Genomhärdad                              7 d


  Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.

  Med TEMAFLOOR FLEX-härdaren kan härdningstiden vara längre.
  Fire resistance Brandklassificering: Enligt EN 13501-1 is CFL-s1
  Volymtorrhalt cirka 100 volym %.
  Densitet 1,4 g / cm3

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan massan torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +15 ºC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundlackering utförs med TEMAFLOOR 200 epoxilack förtunnad 30 - 50 % med Förtunning 1031 eller 1029. Lackblandningen hälls ut på golvet och appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundbehandlingen tills en porlös yta uppnås. Upprepningen kan utföras efter 2 h enligt "vått-i-vått" principen. Vid gång på färsk lackyta används spikskor.
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 200 epoxilack eller TEMAFLOOR P 300 epoxiytbeläggning och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1 - 2 volymdelar sand grovlek,
  Ø 0,1 - 0,6 mm.
  De utjämnade ställena slipas plant med den omgivande ytan före beläggning.
  Applicering Beläggningsarbetet kan påbörjas då grundlackeringen och reparationerna fått torka minst 6 h (+ 23 ºC), dock senast 24 h efter grundningen. Över 24 h gammal grundad yta slipas före beläggning. Blandningen hälls ut på golvet, appliceras med tandad stålspackel eller spackel och utjämnas med mohairrulle. Rekommenderad skikttjocklek 0,3 - 0,5 mm. Vid gång på färsk yta används spikskor.
  Förtunning Förtunnas ej.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i plastdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall ytbeläggas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar ytbeläggningens egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.weaken the properties of the coating and risk the success of the application.
  Rengöring av arbetsredskap Rengöring av arbetsredskap: Förtunning 1029 eller 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j), 500 g/l (2010)
  Temafloor P300: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0005

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor P 300
  Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor P 300
   
  -


  Tillbaka