Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
19.09.2011

Temafloor 200

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack för grundning.
PRODUKTEGENSKAPER
 • För grundning och impregnering av nya och gamla betonggolv före behandling med TEMAFLOOR-seriens epoxifärger eller golvmassor.
 • Förtunnad TEMAFLOOR 200 tränger väl in betongens porer och tätar ytan och bidrar till beläggningens eller massan vidhäftning till underlaget.
 • Kan även blandas med sand och användas för reparation och lagning av betonggolv.
 • Rekommenderat användningsområde Betonggolv.

  TEKNISKA DATA
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  1:a behandlingen:                                         4 - 8 m²/l.

  2:a behandlingen:                                         6 -10 m²/l.

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.
  Förtunning 1029 och 1031
  Blandningsförhållande Lack 2 volymdelar 008 4400
  Härdare 1 volymdel 008 4406
  Brukstid (+23°C) ca. 15 min efter sammanblandningen, på underlaget.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                                                                                      3 timmar

  Beröringstorr                                                                                 5 timmar

  Övermålningsbar                                                                     6 - 12 timmar

  Beständigt gentemot lätt trafik                                                      16 timmar

  Genomhärdad                                                                                  7 dygn

   

  Tiderna gäller för TEMAFLOOR 200 som förtunnats 30 % med Förtunning 1031.
  Volymtorrhalt ca. 100 volym %.
  Densitet 1,1 g/cm3 (blandning)

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80%.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del koncentrerad saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra föroreningar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundas med 30-50% förtunnad TEMAFLOOR 200 epoxilack. Lackblandningen hälls ut på golvet så rikligt att betong ytan mättas. Vid behov upprepas grundningen för att uppnå en porfri yta. Ny behandling kan utföras efter 2 timmar "vått i vått".
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 200 epoxilack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1-2 volymdelar sand grovlek Ø 0,1 - 0,5 mm. De spacklade ställena planslipas före ytlackering.
  Applicering Ytbehandlingen utförs 6-12 h efter grundningen. Över 24 h gammal grundad yta slipas före fortsatt behandling. Ifall grundningen har blivit porös, förorsakar det hål och luftblåsor i ytskiktet.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i lackdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borr-maskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid ca 2 min). Blandnings-mängden beräknas med hänsyn till ytan som skall lackeras och blandningens brukstid (15-30 min, +23 °C). Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar lackytans egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.rface, weaken the properties of the coating and risk the success of the application.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1029 eller 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor 200: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0004

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor 200
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor 200
  Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor 200
   
  -


  Tillbaka