Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
24.01.2014

Ensi

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Uretanolja
PRODUKTEGENSKAPER
Rekommenderat användningsområde För impregnering och dammbindning av betonggolv och liknande ytor. För betonggolv och -väggar i industrihallar, lager-och källarutrymmen. God beständighet gentemot slitage och tvätt. Tål bensin, terpentin, hushållssprit och smörjoljor och -fetter samt växt- och djurfetter, syror och alkalier i låga koncentrationer.

TEKNISKA DATA
Kulörurval Klar
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga
Appliceringsmetod
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet
Specialegenskap
Volymtorrhalt 30 ± 2 volym %.
Densitet 0,8 g/cm3
Produktkod 005 0433

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan massan torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +15 ºC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Förberedelser Nya betonggolv
Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

Gamla betonggolv
Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
Grundmålning Förtunna ENSI uretanolja ca 10-20% med Förtunning 1050.
Applicering Borste eller roller.

Ett andra skikt kan appliceras efter 12-24 timmar om det anses nödvändigt.
Applicera ENSI tunt så att lacken absorberas helt av betongen.
.
Förtunning Lacknafta Förtunning 1050
Rengöring av arbetsredskap Lacknafta Förtunning 1050
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/h) 750 g/l (2010)
Ensi: max. VOC < 750 g/l
Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktEnsi
Säkerhetsdatablad FörtunningEnsi
 
-


Tillbaka