Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
25.04.2016

Fontedur FL Matt

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Vattenburen, matt, tvåkomponent polyuretantopplack
PRODUKTEGENSKAPER
  • För topplackering av betonggolv belagda med TEMAFLOOR-golvbeläggningar.
  • Kan även användas som en dammbindning, betongen mörknar inte.
  • M1 klasssificeringen för låga utsläpp av byggmaterial av Finska Bygginformationsstiftelsen RTS.
  • Kan nyanseras i semi-transparent grå färger i grå färgkarta.
Rekommenderat användningsområde

TEKNISKA DATA
Kulörer Färglös. Kan nyanseras i semi-transparent grå färger i Pro Grå kort (TVT 5140-5154) med Avatint nyanseringssystem.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Ej definierad

Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.
Förtunning Vatten
Blandningsförhållande Bas 10 volymdelar 92V 6206
Härdare 1 volymdel 008 4911
Brukstid (+23°C) 5 timmar.
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Dammtorr                               40 min

Genomhärdad                    ca.1 dygn

 

Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.
Technical data

Brandklassificering: EFL Enligt standard EN 135 01-1.

Volymtorrhalt 40 ± 2 volym %.
Densitet 1,1 kg / liter.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Under lackeringen och under härdningen bör temperaturen på luften, ytan och lacken vara över +10 ºC och relativa luftfuktigheten under 90 %.
Förberedelser Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt.
Applicering Då man önskar en matt yta för TEMAFLOOR beläggningar lackeras dessa med FONTEDUR FL MATT. Lacken och härdaren omröres omsorgsfullt före applicering. Lackering utförs tidigast 16 h efter det beläggningen lagts. Över 48 h gammal grundad yta slipas före lackering. Lackblandningen hälls ut på golvet och appliceras med mohairroller eller gummiraka i ett tunt skikt.
För behandling med Fontefloor FL matt bör produkten förtunnas med 10-20 % vatten.

Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i lackdelen och omröres omsorgsfullt 3-5 minuter med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare. Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall målas. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar lackytans egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
Rengöring av arbetsredskap Vatten.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontedur FL Matt: max. VOC < 140 g/l

Reference number TCF 0002

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFONTEDUR FL MATT
Säkerhetsdatablad HärdareFontedur FL Matt
 
-


Tillbaka