Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
10.03.2014

Fontefloor EP 100

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, vattenburen epoxifärg
PRODUKTEGENSKAPER
  • För målning av nya och gamla, tidigare med betonggolvfärg behandlade  betongytor
  • Rekommenderas för målning av ytor utsatta för moderat mekanisk och kemisk belastning i industri- och verkstadslokaler, lagerutrymmen mm.
  • Fontefloor EP 100 tillhör utsläppsklass M 1 byggmaterial.
  • Uppfyller sanering testkraven (FRP 15 000) enligt standardenISO 8690: 1988 (STUK-YTO-TR210).

Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Avatint brytsystem
Kulörer RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA och SYMPHONY-färgkarta.
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Primer 5–7 m2/l

Målning 7–10 m2/l


Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

Blandningsförhållande Bas 3 volymdelar 35V serie
Härdare 1 volymdel 008 4571
Brukstid (+20°C) Ca. 50 min efter sammanblandning.
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Dammtorr 6 timmar

Lättare trucktrafik 16 timmar

Fullt uthärdad 7 dygn


Tork- och övermålningstider påverkas  av filmtjocklek, temperatur, relativ fuktighet (RH) samt ventilation.

Volymtorrhalt Ca 58 %.
Densitet 1.3 kg / l (blandning)

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under målningsarbetet och medan färgen torkar skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Förberedelser Nya betonggolv
Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

Gamla betonggolv
Tag bort all fett, olja, kemikalier och andra föroreningar med emulsionstvätt.Tag bort gamla flagnande färglager genom slipning. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
Grundmålning Grundning använder 25 % förtunnad Fontefloor EP 100, Fontefloor EP Primer eller Temafloor 220 W Alltid lägga till vatten/thinner behövs för en färdig blandning rör om nogrant. Färgblandningen hälls ut på golvet och appliceras med pensel, rulle eller gummispackel.
Lagning Laga gropar, öppnade sprickor och fördjupningar med oförtunnad Fontefloor EP Primer och torr, ren sand. Lämpligt blandningsförhållande är 1 del primer och 1-2 delar sand 0,1- 0,6 mm. De spacklade ställena slipas plant med den omgivande ytan före täckmålning.
Notera att betongytan alltid skall grundas före lagning.
Täckfärg Täckmålningen utförs tidigast 16 h efter grundningen. Över 2 d gammal grundad yta slipas före målning, förtunnad 25% med vatten. Färgblandningen hälls ut på golvet och appliceras med mohairrulle. Den totala filmtjockleken bör vara ca. 100 um appliceras i två skikt.

Väggmålning
Den totala filmtjockleken bör vara ca. 100 um appliceras i två skikt.

För sprut målning av väggar i tunna skikt med Fontefloor EP 100 spädes med 5-10 % vatten
Munstycke vid högtryckssprutning 0.013--0.017 oxh ett tryck 160-180 bar.
Förtunning Vatten
Blandning av komponenter Före sammanblandning omröres härdare och bas omsorgsfullt, härdaren tillsätts färgdelen och omröres omsorgsfullt , under minst 3 - 5 min, eventuell förtunning tillsätts alltid färdig färgblandning under noggrann omröring.
Rengöring av arbetsredskap Vatten. Utrustningen skall rengöras direkt efter användning innan färgen har härdat.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP 100: max. VOC < 140 g/l
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktFontefloor EP 100
Säkerhetsdatablad HärdareFontefloor EP 100
 
-


Tillbaka