Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
24.11.2016

Fontefloor EP Clear

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent vattenburen epoxilack.
PRODUKTEGENSKAPER
  • För lackering av nya och gamla, tidigare med betonggolvfärg behandlade betongytor.
  • För användning som topplack till Fontefloor EP 100 och andra Temafloor system.
  • Även tänkbar som behandling på betongväggar.
  • Rekommenderas som topplack av ytor utsatt för moderat kemisk och mekanisk belastning i industri- och verkstadslokaler, lagerutrymmen mm.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Täckning på betonggolv är i genomsnitt


Primer 5–8 m2/l
Slutskikt 6-10 m2/l

Fullt uthärdad 7 dygn


Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

Blandningsförhållande Bas 3 volymdelar 008 4572
Härdare 1 volymdel 008 4571
Brukstid (+23°C) Ca. 1 timme efter sammanblandning.
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Dammtorr 6 timmar

Lättare trucktrafik 16 timmar

Fullt uthärdad 7 dygn


Tork- och övermålningstider påverkas  av filmtjocklek, temperatur, relativ fuktighet (RH) samt ventilation.

Volymtorrhalt 23 volym-%
Densitet 1.1 kg / l (blandning)

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under målningsarbetet och medan färgen torkar skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Obs! Det finns en naturlig tendens att epoxifärger kritar och missfärgas vid utomhusexponering.
Förberedelser Nya betonggolv
Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

Gamla betonggolv
Tag bort all fett, olja, kemikalier och andra föroreningar med emulsionstvätt.Tag bort gamla flagnande färglager genom slipning. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
Grundmålning Grundning utförs med Fontefloor EP Clear, förtunnad 20-30 % med vatten. Färgblandningen hälls ut på golvet och appliceras med pensel, rulle eller gummispackel.
Lagning Laga gropar, öppnade sprickor och fördjupningar med oförtunnad Fontefloor EP Clear och torr, ren sand. Lämpligt blandningsförhållande är 1 del primer och 1-2 delar sand 0,1- 0,6 mm. De spacklade ställena slipas plant med den omgivande ytan före täckmålning.
Notera att betongytan alltid skall grundas före lagning.
Täckfärg Täckmålningen utförs tidigast 16 h efter grundningen. Över 2 d gammal grundad yta slipas före målning. Använd 20-30% vatten för att förtunna Fontefloor EP Clear för topplacken. Häll ut på golvet och applicera med en gummiraka fördela sedan topplacken med en lämplig roller. Applicera så tunt som möjligt.
Förtunning Vatten.
Blandning av komponenter Före sammanblandning omröres härdare och bas omsorgsfullt, härdaren tillsätts lacken och omröres omsorgsfullt, under minst 3 - 5 min, förtunning (vatten) tillsätts alltid färdig blandning under noggrann omröring.
Rengöring av arbetsredskap Vatten. Utrustningen skall rengöras direkt efter användning innan lacken har härdat.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP Clear: max. VOC < 140 g/l
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila. Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad basproduktFontefloor EP Clear
Säkerhetsdatablad Härdare
 
-


CE
Den Europeiska harmoniserade produktstandarden EN 1504-2:2004 definierar krav för ytskydd av betong.

Den här produkten är CE märkt i enlighet med tabellerna 1d och 1f i appendix ZA.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
14
TIK-035V5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Coating
Abrasion resistance
Resistance to severe chemical attack
< 3000 mg
Class II
Permeability to CO2
CO2sD > 50 m
Impact resistance
Class I: ≥ 4 Nm
Permeability to water vapour
Class II, sD < 5 m
Capillary absorption and permeability to water
w < 0,1 kg/m² · h 0,5
Reaction to fire
NPD


Tillbaka