Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.02.2014

Fontefloor EP Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent vattenburen epoxiprimer.
PRODUKTEGENSKAPER
  • För grundning av nya och gamla betonggolv, tidigare målade med Temafloor och Fontefloor beläggningar  och målningssystem
  • Lämplig för målning på fuktiga betongytor (dvs med högre relativ fuktighet över 97%)
  • Lämplig för målning på nygjuten betong
  • Diffusionsöppen
  • Går att använda för lagning av hål och ojämnheter med iblandning av sand
  • Fontefloor EP Primer tillhör utsläppsklass M1 Byggmaterial
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Primer 5–7 m2/l
Målning 7–10 m2/l


Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

Blandningsförhållande Bas 1,5 volymdelar 008 4570
Härdare 1 volymdel 008 4571
Brukstid (+23°C) Ca. 1 timme efter sammanblandning.
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Dammtorr efter 5 timmar

Övermålningsbar efter 16 timmar

Fullt uthärdad efter 7 dygn


Tork- och övermålningstider påverkas  av filmtjocklek, temperatur, relativ fuktighet (RH) samt ventilation.

Volymtorrhalt 66 volym-%
Densitet 1.1 kg / l (blandning)

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under målningsarbetet och medan färgen torkar skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Förberedelser Nya betonggolv
Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

Gamla betonggolv
Tag bort all fett, olja, kemikalier och andra föroreningar med emulsionstvätt.Tag bort gamla flagnande färglager genom slipning. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
Grundmålning Grundning utförs med Fontefloor EP Primer, förtunnad upp till 20% med vatten. Färgblandningen hälls ut på golvet och appliceras med pensel, rulle eller gummispackel. Grundmåla en eller två gånger beroende på betongens porositet.
Lagning Laga gropar, öppnade sprickor och fördjupningar med oförtunnad Fontefloor EP Primer och torr, ren sand. Lämpligt blandningsförhållande är 1 del primer och 1-2 delar sand 0,1- 0,6 mm. De spacklade ställena slipas plant med den omgivande ytan före täckmålning.
Notera att betongytan alltid skall grundas före lagning.
Täckfärg Täckmålningen utförs tidigast 16 h efter grundningen. Över 2 d gammal grundad yta slipas före målning. Färgblandningen hälls ut på golvet och appliceras med mohairrulle.

Noterbart! Fontefloor EP Primer är vattenångsgenomsläpplig, men har god vidhäftning till fuktig betong. Tänk på att om primern övermålas med en tät produkt och det finns konstant fukt från underlaget kan det orsaka vidhäftningsbrott mellan primern och täckfärgen.
Förtunning Vatten.
Blandning av komponenter Före sammanblandning omröres härdare och bas omsorgsfullt, härdaren tillsätts färgdelen och omröres omsorgsfullt , under minst 3 - 5 min, förtunning (vatten) tillsätts alltid färdig färgblandning under noggrann omröring.
Rengöring av arbetsredskap Vatten. Utrustningen skall rengöras direkt efter användning innan färgen har härdat.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP Primer: max. VOC < 140 g/l
Reference number TDF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila. Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad basproduktFontefloor EP Primer
Säkerhetsdatablad Härdare
 
-


Tillbaka