Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
05.08.2011

Temafloor 150

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxifärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Lösningsmedelsfri epoxifärg för målning golvytor utom- och inomhus.
 • Tål + 70 C° torr värme och + 60 C° varmt vatten.
 • Lämpar sig för nya och gamla betonggolv samt betongytor som tidigare behandlats med färger för betongytor.
 • Lämpar sig också för asfaltemulsionsgolv, garagegolv, trapphus, tvättutrymmen och källare samt balkonggolv.
 • Temafloor Flex härdare gör att målningen på ytan flexibel och står emot en del rörlighet och sprickbildning i betongen
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för golvytor, utsatta för måttlig mekanisk och kemisk påfrestning, i industri-, verkstads- och lagerutrymmen.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Enligt TEMAFLOOR golvfärgkarta samt TCH och TVH basfärg. TEMASPEED nyansering.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

  Grundning:                                4 - 6 m²/l.

  Täckmålning:                             6 - 8 m²/l.
  Blandningsförhållande Färgdel 102 - s. 4 volymdelar
  Härdare 008 4151 1 volymdel

  Alternativt
  Färgdel 102 - s. 2 volymdelar
  Flexhärdare 930 5002 1 volymdel
  Brukstid (+23°C) ca. 20 min. efter sammanblandningen utbredd på golvet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                                                                                      4 timmar

  Övermålningsbar                                                              8 timmar - 2 dygn

  Beständigt gentemot lätt trafik                                                      24 timmar

  Genomhärdad                                                                                  7 dygn

   

  Vid lägre temperatur fordrar härdningen längre tid.

   

  Vid tillsats av TEMAFLOOR FLEX härdare blir härdningstiden längre.
  Specialegenskap Brand klassificering enligt standard EN 13501-1 is B FL-s1.
  Volymtorrhalt ca. 100 volym %.
  Densitet 1,7 g/cm3, bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under målningsarbetet och medan färgen torkar skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del koncentrerad saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet.
  Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. vinkelslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundning utförs med TEMAFLOOR 150 epoxifärg förtunnad 10-15 % med Förtunning 1029. Plastdelen förtunnas före tillsats av härdare. Färgblandningen hälls omedelbart ut på golvet, appliceras med stål- eller gummispackel och utjämnas med mohairroller.
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av TEMAFLOOR 150 epoxifärg eller TEMAFLOOR 200 eller 210 epoxilack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel färg- eller lackblandning och 1-2 volymdelar sand grovlek Ø 0,1 - 0,6 mm. De spacklade ställena slipas plant med den omgivande ytan före täckmålning.
  Applicering Täckmålningen utförs tidigast 8 h efter grundningen. Över 2 d gammal grundad yta slipas före målning. Färgdelen kan förtunnas 0-7 % med Förtunning 1029 före tillsats av härdare. Färgblandningen hälls ut på golvet, appliceras med stål- eller gummi-spackel och utjämnas med mohairrulle.
  Förtunning Förtunning 1029.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i färgdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare. Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall målas och blandningens brukstid (ca 20 min, +23 °C). Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar färgytans egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1029.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j), 500 g/l (2010)
  Temafloor 150: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor 150
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor 150
  Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor 150
   
  -


  CE
  Den Europeiska harmoniserade produktstandarden EN 1504-2 definierar krav för ytskydd av betong.

  Den här produkten är CE märkt i enlighet med tabellerna 1d, 1f och 1g i appendix ZA.
  CE logo
  0809
  Tikkurila Oyj
  Kuninkaalantie 1
  FI-01301 VANTAA
  13
  TIK-0102-5001
  0809-CPD-0773
  EN 1504-2
  Coating
  Abrasion resistance
  Resistance to severe chemical attack
  < 3000 mg
  Class II
  Permeability to CO2
  CO2sD > 50 m
  Impact resistance
  Class I: ≥ 4 Nm
  Permeability to water vapour
  Class II, 5 m < sD < 50 m
  Capillary absorption and permeability to water
  w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
  Reaction to fire
  Bfl-s1
  Adhesion strength by pull off test
  Strength: ≥ 2,0 N/mm²


  Tillbaka