Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
02.05.2013

Temafloor 210 Clear

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Epoxilack för ytlackering av betonggolv inomhus.
 • God beständighet mot såväl mekaniskt slitage, som oljor och fetter.
 • Lämpar sig även för impregnering och grundning av nya och gamla betonggolv under TEMAFLOOR seriens epoxibeläggningar och massor, isynnerhet i utrymmen där det krävs lösningsmedels- och luktfri applicering.
 • Lämpar sig som topplack för Mosaic-golvbehandling
 • Kan även blandas med sand och användas för reparation av betonggolv.
 • Lämplig som binder vid läggning av färgsandsbeläggningar.

  Brandklassificering: BFL-s1 enligt EN 13501-1
 • Rekommenderat användningsområde Betonggolv.

  TEKNISKA DATA
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Genomsnittlig materialförbrukning:

   

  Grundning:                                                       5 - 8 m² / liter

  Topplackering:                                                 6 -10 m² / liter

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och vald appliceringsmetod
  Blandningsförhållande Lack 2 volymdelar 008 4420
  Härdare 1 volymdelar 008 4431
  Brukstid (+23°C) ca. 30 min. efter sammanblandningen, utbredd på golvet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                                                        6 timmar

  Övermålningsbar                                              16 - 24 timmar

  Beständigt gentemot lätt trafik                           24 timmar

  Genomhärdad                                                  7 dygn
  Fire resistance Brandklassificering: B fl-s1 enligt EN 13501-1
  Volymtorrhalt ca. 100 volym %.
  Densitet 1,1 kg/liter (blandning)
  Produktkod 008 4420

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och lackens temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80%
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller saltsyrabetning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del koncentrerad saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundning utförs med 0-30% förtunnad TEMAFLOOR 210 epoxilack. Blandningen hälls ut på golvet så rikligt att betongytan mättas. Vid behov upprepas grundningen för att uppnå en porfri yta. Ny behandling kan utföras efter 2 h "vått i vått".
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 210 epoxilack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1-2 volymdelar sand grovlek Ø 0,1 - 0,5 mm. De spacklade ställena planslipas före ytlackering.
  Overcoating Ytbehandlingen utförs 16-24 timmar efter grundningen. Över 24 timmar gammal grundad yta slipas före fortsatt behandling. Vid topplackering förtunnas TEMAFLOOR 210 med högst 10 % Förtunning 1029. Lackblandningen hälls ut på golvet och utbreds med gummispatel samt utjämnas med mohairrulle. 10 %.
  Förtunning Förtunning 1029.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i basen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid ca. 2 min). Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall lackeras och blandningens brukstid (15-30 min, +23 °C). Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar ytans egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas..
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1029.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
  Temafloor 210: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor 210 Clear
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor 210 Clear
  Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor 210 Clear
   
  -


  Tillbaka