Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
05.08.2011

Temafloor 3000

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxigolvmassa som tillverkas på arbetsplatsen genom att blanda sand i en blandning av TEMAFLOOR P300, epoxibeläggning.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier samt icke oxiderande syror, låga koncentrationer av alkalier och saltlösningar, oxiderande syror och blekningslösningar endast som tillfälliga stänk. Noggrannare uppgifter om kemikaliebeständighet i separat tabell.
 • Tål +70 °C torr värme och +60 °C varmt vatten. Tål ej stora, återkommande snabba temperaturväxlingar.
 • Självnivellerande beläggning. Golv med en lutning på högst 5 % kan beläggas
 • Rekommenderat användningsområde För gamla och nya betonggolv utsatta för kraftig kemisk och mekanisk påfrestning i industri-, lager- och reparationsutrymmen t.ex. process-utrymmen, pappersmaskinhallar, truckgångar och golvytor utsatta för stor punktbelastning. Tål hårt slitage.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Enligt TEMAFLOOR golvfärgkarta. Temaspeed Premium nyansering.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  På slätt underlag:            Vid en skikttjocklek på 1 mm: ca. 1 l. massa/ m².

  Vid en skikttjocklek på 2 mm: ca. 2 l. massa/ m².

  Vid en skikttjocklek på 4 mm: ca. 4 l. massa/ m².

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och jämnhet.
  Blandningsförhållande TEMAFLOOR P300 (blandning)
  Bas 10 volymdelar 167-s
  Härdare 3,3 volymdelar 008 4514
  TEMAFLOOR P300 (Flexblandning)
  Bas 2 volymdelar 167-s
  Härdare 1 volymdel 930 5002
  Beläggningstjocklek
  ca 1,5 – 2,0 mm
  1 volymdel TEMAFLOOR P300 (blandning)
  1 volymdel kvartssand 0,1-0,3mm
  ca 2,0 – 3,0 mm
  1 volymdel TEMAFLOOR P300 (blandning)
  1 volymdel kvartssand 0,1-0,5mm
  Beläggningstjocklek
  ca 3,0 – 4,0 mm
  1 volymdel TEMAFLOOR P300 (blandning)
  1 volymdel kvartssand 0,1-0,5 mm
  ½ volymdel kvartssand 1,0-2,0 mm
  Av 25 liter TEMAFLOOR P300 blandning får man genom tillsats av sand enligt ovan ca. 36 respektive 44 liter färdig TEMAFLOOR 3000 epoximassa. Minska sandmängden om temperaturen i luften, färgen och sanden är under 20°C.
  Brukstid (+23°C) ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, 20 - 30 min. utbrett på golvet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                                             6 timmar

  Håller lätt trafik                                   24 timmar

  Genomhärdad                                         7 dygn

  Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare. Med TEMAFLOOR FLEX härdare kan härdtiden förlängas ytterligare.
  Specialegenskap Brandklassificering: B FL-s1 enligt EN 13501-1. 
  Volymtorrhalt ca. 100 volym %.
  Densitet 1,8 - 2,0 kg / liter (blandning), beroende på sandens grovhet och mängd.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan massan torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring, metoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. vinkelslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundlackering utförs med förtunnad TEMAFLOOR 200 ca 30-50 %. Lackblandningen hälls ut på golvet och appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundbehandlingen tills en porfri yta uppnås. Upprepningen kan utföras efter 2 timmar "vått-i-vått". Bristfällig grundning förorsakar hål och luftblåsor i ytskiktet.
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 200 eller TEMAFLOOR P300 och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel epoxiblandning och 1-2 volymdelar lämplig sand.
  Screeding Arbetet kan påbörjas då grundningen och lagningar fått torka minst 6 timmar (+23 °C), dock senast 24 timmar efter grundningen. Över 24 timmar gammal grundad yta slipas före beläggning. Efter sammanblandningen hälls massan ut på golvet i sin helhet och appliceras med tandad kam- eller distansraka. Vid applicering med stålspackel skall skikttjockleken granskas genom kontroll av materialåtgång och mätning av golvytan. Ytan rollas med piggrulle ca 15-30 min efter beläggning. Piggrullningen utjämnar ytan och avlägsnar luftblåsor.
  Obs! Blandning som blir kvar i burken får inte skrapas ut på golvet utan tillsätts följande sats.
  Joint sealing Vid applicering av stora ytor bör arbetsfogar placeras intill pelarlinjer, rörelsefogar, golvrännor osv. Arbetsfogning och angränsning görs genom att använda bred målartejp. Massan får gå över tejpen och tejpen avlägsnas efter piggrollningen. Vid fortsatt beläggningsarbete sätts tejpen på kanten av den redan härdade beläggningen och tejpen avlägsnas efter piggrollningen av den nya beläggningen.
  Applicering Distansraka eller tandad raka (ex JAGGY) och piggroller
  Förtunning Förtunna inte TEMAFLOOR 3000.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i plastdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Tillsätt därefter sanden under omsorgsfull omröring. Använd ren, torr natursand eller kvartssand. Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall massas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar massans egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
  Rengöring av arbetsredskap Redskap rengörs med Förtunning 1029 eller Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor 3000: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basprodukt
   
  -


  Tillbaka