Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
19.09.2011

Temafloor 3000 SL

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING TTvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxigolvmassa som erhålles genom att blanda Epoxi Filler i en blandning av TEMAFLOOR 3000 SL, epoxibeläggning.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier samt icke oxiderande syror, låga koncentrationer av alkalier och saltlösningar, oxiderande syror och blekningslösningar endast som tillfälliga stänk. Noggrannare uppgifter om kemikaliebeständighet erhålles på begäran.
 • Tål +70 °C torr värme och +60 °C varmt vatten. Tål ej stora, återkommande snabba temperaturväxlingar.
 • Självnivellerande ytbeläggning. Med massan kan golv med en lutning på högst 5 % beläggas.
 • TEMAFLOOR FLEX härdare gör att färgdelen blir mera flexibel och till en vis del klarar av rörelser i betongen, utan att spricka.
 • Rekommenderat användningsområde För gamla och nya betonggolv utsatta för kraftig kemisk och mekanisk påfrestning i industri-, lager- och reparationsutrymmen t.ex. process-utrymmen, pappersmaskinhallar, truckgångar och golvytor utsatta för stor punktbelastning. Tål hårt slitage.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Enligt TEMAFLOOR golvfärgkarta.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och jämnhet. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  Vid en skikttjocklek på 1 mm, ca. 1 l massa/kvm

  Vid en skikttjocklek på 2 mm, ca. 2 l massa/kvm
  Blandningsförhållande TEMAFLOOR 3000 SL blandning:
  Plastdel 367-s 10 volymdelar
  Härdare 008 4515 3 volymdelar

  Massans skikttjocklek 1,5 - 3,0 mm:
  1 volymdel TEMAFLOOR 3000 SL blandning
  1 volymdel TEMAFLOOR Epoxi Filler

  För flexiblare beläggning blandas TEMAFLOOR 3000 SL enligt följande:
  Färg 3 volymdelar 367-s.
  FLEX-härdare 2 volymdel 930 5002
  Brukstid (+23°C) ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, 20 - 30 min. utbrett på golvet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                              6 timmar

  Håller lätt trafik                     24 timmar

  Genomhärdad                           7 dygn

   

  Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.

  Även med TEMAFLOOR FLEX-härdaren kan härdningstiden vara längre.
  Volymtorrhalt cirka 100 volym %.
  Densitet 1,5 – 2,0 g/cm3 blandning, beroende på fillerns mängd.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan massan torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +15 ºC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betning utförs med utspädd saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Därefter sköljes ytan med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra föroreningar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring, metoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. vinkelslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundlackering utförs med TEMAFLOOR 200 epoxilack förtunnad 30 - 50 % med Förtunning 1031 eller 1029. Lackblandningen hälls ut på golvet och appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundbehandlingen tills en porfri yta uppnås. Upprepningen kan utföras efter 2 h "vått-i-vått". Bristfällig grundning kan förorsaka hål och luftblåsor i ytskiktet.
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 200 epoxilack eller TEMAFLOOR 3000 SL epoxibeläggning och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel epoxiblandning och 1 - 2 volymdelar sand grovlek Ø 0,1 - 0,6 mm.
  Screeding Arbetet kan påbörjas då grundlackeringen och lappning fått torka minst 6 h (+23 ºC), dock senast 24 h efter grundningen. Över 24 h gammal grundad yta slipas före beläggning. Efter sammanblandningen hälls massan ut på golvet i sin helhet och appliceras med tandad kam- eller distansraka. Vid applicering med stålspackel skall skikttjockleken granskas genom kontroll av materialåtgång och mätning. Ytan rollas med piggrulle ca 15 - 30 min efter massaarbetet. Piggrullningen utjämnar ytan och avlägsnar luftblåsor. Vid gång på färsk yta används spikskor. Obs! Blandning som blir kvar i burken får inte skrapas ut på golvet utan tillsätts följande sats.
  Joint sealing Vid applicering av stora ytor bör arbetsfogar placeras intill pelarlinjer, rörelsefogar, golvrännor osv. Arbetsfogning och angränsning görs genom att använda bred målartejp. Massan får gå över tejpen och tejpen avlägsnas efter piggrollningen. Vid fortsatt beläggningsarbete sätts tejpen på kanten av den redan härdade beläggningen och tejpen avlägsnas efter piggrollningen av den nya beläggningen.
  Förtunning TEMAFLOOR 3000 SL förtunnas ej.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i plastdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Tillsätt därefter Epoxi Filler under omsorgsfull omröring. Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall beläggas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar massans egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
  Rengöring av arbetsredskap Redskap rengörs med Förtunning 1029 eller Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor 3000 SL: max. VOC < 500 g/l

  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor 3000 SL
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor 3000 SL
  Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor 3000 SL
   
  -


  Tillbaka