Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
18.02.2010

Temafloor 310 ESD Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En lösningsmedelsburen, tvåkomponent, ledande epoxi primer.
PRODUKTEGENSKAPER Används för grundning med Temafloor 4000 ESD massa beläggning. Ytan-jord motstånd <150 kΩ.

Porös betonggolv primas förtunnas med Temafloor 200 innan Temafloor 310 ESD primer på föres.

     

Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Black.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Åtgång: 0.3 mm primer = 3.3 m²/l

 

Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

Förtunning 1029 och 1031
Blandningsförhållande Bas 3 volymdelar 008 4550
Härdare 1 volymdel 008 4540

Brukstid (+23°C) ca. 30 - 60 min efter sammanblandningen.
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Damm torr efter 8 h.

Övermålnings bar 24-48 h.

Fullt uthärdad 7 d.                            

 

Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.
Volymtorrhalt ca. 70 %
Densitet ca. 1,1 kg / l färg+härdare
Produktkod 008 4550

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan massan torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +15 ºC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Förberedelser Ny betongyta
Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspädd saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.
Gammalt betonggolv
Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
Grundmålning Grundlackering utförs med TEMAFLOOR 200 eller 400 epoxilack förtunnad 30 - 50 % med Förtunning 1031 eller 1029. Lackblandningen hälls ut på golvet och appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundbehandlingen tills en porlös yta uppnås. Upprepningen kan utföras efter 2 h enligt "vått-på-vått"-metoden. Vid gång på färsk lackyta används spikskor.
Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 200 epoxilack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 1 - 2 volymdelar sand grovlek, Ø 0,1 - 0,6 mm.
De utjämnade ställena slipas plant med den omgivande ytan före beläggning.
Applicering Jorda TEMAFLOOR 200 grundade golvet med koppartape Limma kopparremsorna, som bör ha en yta på minst 20 cm2, ovanpå TEMAFLOOR 200 -primern. Vid övergång av rörelsefogar används böjliga kopparslingor. Jordningsslingorna kopplas till elnätets jordkabel eller annan lämplig nollpotential. Väggytor vid jordnings och kopplingsställen bör behandlas med isolerande material.

Häll ut den väl blandade Temafloor 310 ESD primer ut på golvet, applicera med en gummiraka och efter rolla så att Temafloor 310 ESD primer blir jämnt fördelad.ESD primern bör utföras inom 6-24 timmar efter grundningen med Temafloor 200 epoxilack. Om tiden överstiger med 24 timmar skall en mellan slipning göras för att på nytt skapa vidhäftning.
Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i plastdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall ytbeläggas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar ytbeläggningens egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas. Spädes blandningen 20-30 % med thinner 1029.
Rengöring av arbetsredskap Thinner 1029 (eller med Thinner 1031)
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 310 ESD: max. VOC <500g/lSKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor 310 ESD Primer
Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor 310 ESD Primer
Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor 310 ESD Primer
 
-


Tillbaka