Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
24.01.2014

Temafloor 400

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används som bindemedel för TEMAFLOOR 4000 och epoxibetong.
 • Lämpar sig även för impregnering och grundning av nya och gamla betonggolv under TEMAFLOOR seriens beläggningar och massor samt för dammbindningslackering.
 • Lämpar sig, blandad med sand, för lagning av betonggolv.
 • Rekommenderat användningsområde Betonggolv.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Soljuset kommer att påverka glansen på lacken på längre sikt.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och applicerings-metoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt;

   

  Grundning:                  5 - 8 m²/l.

  Ytlackering:                 6 -10 m²/l.
  Blandningsförhållande Lack 008 4403 3 volymdelar
  Härdare 008 4408 1 volymdel
  Brukstid (+23°C) ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, 20 - 30 min. utbrett på golvet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                             6 h

  Övermålningsbar           24 - 36 h

  Genomhärdad                       7 d

  (Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.)
  Technical data

  Brandklassificering: BFL -s1, enligt EN 13501-1

  Volymtorrhalt ca. 100 volym %.
  Densitet 1,1 g/cm3, bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet (RH) bör vara under 97 %. Under lackeringsarbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och lackets temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten
  under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Lackblandningen appliceras så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundningen, efter ca. 2 timmar, tills en porfri yta uppnås.
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 400 lack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 2-3 volymdelar sand grovlek ø 0,1 - 0,5 mm.
  De utjämnade ställena planslipas före topplackering.
  Applicering Ytbehandlingen utförs 16-24 timmar efter grundningen. Över 24 timmar gammal grundad yta slipas före fortsatt behandling. Vid topplackering förtunnas TEMAFLOOR 400 med 20-30 % Förtunning 1029. Lackblandningen hälls ut på golvet och utbreds med gummispackel samt utjämnas med lämplig roller.
  Förtunning Förtunning 1029.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i lackdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min).
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1029.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor 400: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0003

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor 400
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor 400
  Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor 400
   
  -


  Tillbaka