Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
09.04.2013

Temafloor 4000 ESD

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Lösningsmedels fri temafloor 4000 ESD. Genom att lägga ledande sand som blandas med Temafloor 401 epoxilack.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Vid läggning av Temafloor 4000 ESD används en ledande primer Temafloor 310 ESD.
 • Förhindrar elektrostatiska urladdningar rekommenderas på platser där elektriska urladdningar inte är önskvärt t.ex. i elektronikindustrin . produktion och lagring av explosiva material, platser med högre risk för antändning.
 • Uppfyller kraven för ledande golvbeläggningar IEC-EN 61340-5-1.
 • Hög effekt och bra Chemical motstånd . Tål hårt slitage. Kemikaliebeständighet ges från fall till fall.
 • Tål + 110 C° torr värme + 60 C° varmt vatten.
 • Halksäkert.
 • Rekommenderat användningsområde -

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval Kulören på beläggningen beror på vilken färg man väljer på sanden.
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  För en jämn yta.

  3 mm beläggning: 3 liter färdig blandning/ m²

  4 mm beläggning: 4 liter färdig blandning/ m²
  Blandningsförhållande Temafloor 401
  Bas 2 volymdelar 008 4002
  Härdare 1 volymdel 008 4012

  Beläggningstjocklek 3-4mm
  1 volymdel Temafloor 401
  4 volymdelar (6 delar i vikt) med ledande sand:
  • 30% ledande sand
  • 70% infärgad sand

  Brukstid (+23°C) Ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, ca. 30 min. utbrett på golvet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr                                                                         6 h

  Beständigt gentemot lätt trafik                                           24 h

  Rekomunderad lätt trafik                                              16-24 h

  Genomhärdad                                                                    7 d

  Volymtorrhalt Ca. 100 volym %.
  Densitet 1.8-2.0 kg / (blandning) beror på sandens storlek och kvantitet av sand mängd. Lämplig sand storlek 0.5-1.5 mm.
  Produktkod 008 4002

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under arbetet och medan massan torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Ny betongyta
  Avlägsna cementhud från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.
  Gammalt betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet.
  Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. vinkelslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundlackering utförs med TEMAFLOOR 310 ESD primer spädes med 20-30 % with Thinner 1029 enligt data bladet. Kasta i ledande sand i primern med den är blöt, bar för att inte massan skall glida.
  Screeding Häll ut beläggnings massan på golvet. Applicera med distansraka till rätt tjocklek eller använd en läggningslåda för att erhålla rätt tjocklek, tryck till beläggningsmassan med ett läggnings svärd man kan använd en Glättnings maskin också för att få beläggnings massan jämn.
  Overcoating Topplacken appliceras dagen efter, topplacka apliceras inom 24 h för att skapa vidhäftning, man använder Temafloor 401 förtunnad med 20-30% med Thinner 1029.Väntar man längre än 24 innan topplacken påföres måste man mellanslipa för en god vidhäftning. Topplacken påföres med gummirake och en roller.
  Förtunning Förtunnas ej.
  Blandning av komponenter Plastdelen omröres omsorgsfullt i burken ända till bottnen med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare. Undvik iblandning av luft i massan. Härdaren tillsätts plastdelen genom omsorgsfull omblandning omedelbart före appliceringen (rekommenderad blandningstid 2 min). Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall ytbeläggas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandnings-förhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar ytbeläggningens egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1029.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42EC (cat A/j) 500g/l (2010)
  Temafloor 4000 ESD: max. VOC 500 g/l.

  Reference number TCF0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
   
  -


  Tillbaka