Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
19.09.2011

Temafloor 401

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxilack.
PRODUKTEGENSKAPER

En låg viskositet epoxilack, används som bindemedel Temafloor 4000.

Rekommenderat användningsområde Betonggolv.

TEKNISKA DATA
Kulörer Solljuset kommer att påverka på nyans och glans i lacken på lång sikt.
Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och applicerings-metoden. Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt;

 

Grundning:     5 - 8 m²/l.

Ytlackering:    6 -10 m²/l.
Blandningsförhållande Lack 008 4002 2 volymdelar
Härdare 008 4012 1 volymdel
Brukstid (+23°C) ca. 15 min efter sammanblandningen i kärlet, 20 - 30 min. utbrett på golvet.
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

Dammtorr                             6 h

Övermålningsbar                 24 h

Genomhärdad                       7 d

 

Vid lägre temperatur sker härdningen långsammare.
Technical data

Brandklassificering: BFL -s1, enligt EN 13501-1

Volymtorrhalt ca. 100 volym %.
Densitet 1,1 g/cm3, bruksblandning.
Produktkod 008 4002

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet (RH) bör vara under 97 %. Under lackeringsarbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och lackets temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten
under 80 %.
Förberedelser Nya betonggolv
Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten.

Gamla betonggolv
Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Avlägsna damm och lösa partiklar.
Grundmålning Vid behov kan Temafloor 400 spädas med upp till 30 % för att tränga ner i betongen Lackblandningen appliceras så rikligt att betongen impregneras. Vid behov upprepas grundningen, efter ca. 2 timmar, tills porfri yta uppnås.
Kasta sand i grundningen storlek 0.5-1.2 mm i den nya applicerade Temafloor 400.
För att skapa bättre vidhäftning vid nästa skikt.
Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av oförtunnad TEMAFLOOR 400 lack och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel lackblandning och 2-3 volymdelar sand grovlek ø 0,1 - 0,5 mm.
De utjämnade ställena planslipas före topplackering.
Overcoating Ytbehandlingen utförs 16-24 timmar efter grundningen. Över 24 timmar gammal grundad yta slipas före fortsatt behandling. Vid topplackering använd oförtunnad TEMAFLOOR 400. Lackblandningen hälls ut på golvet och utbreds med gummispackel samt utjämnas med en roller.
Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i lackdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Blanda inte mer än du hinner med att applicera. Fel blandning av lackdel och härdare kan orsaka stora problem vid nästa moment.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1029.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500g/1 (2010)
Temafloor 401: max. VOC < 500 g/l
Reference number TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor 401
Säkerhetsdatablad FörtunningTemafloor 401
Säkerhetsdatablad HärdareTemafloor 401
 
-


Tillbaka