Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2010

Temafloor AC 102 Primer

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lågviskös, lösningsmedelsfri akryllack för grundning.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används för grundning av Temafloor AC akrylbeläggningar.
 • Lämplig för dammbindning samt grundning av nya och gamla betonggolv före Temafloor AC-beläggningar.
 • Härdar snabbt även i låga temperaturer.
 • Rekommenderat användningsområde Betonggolv.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Kulören och glansen på lacken kan ändras med tiden på grund av solljus.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt följande:

  Grundning                           2-2,5 m2/l

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

  Förpackningsstorlekar 200 l fat, innehåll 180 kg.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Temperatur (oC)*

  Härdarens mängd (vikt-% på bindemedel)

  Brukstid (min)

  Härdningstid (min)

  + 5

  6

  ca. 8

  ca. 30

  + 10

  5

  ca. 8

  ca. 30

  + 15

  4

  ca. 7

  ca. 30

  + 20

  3

  ca. 8

  ca. 30

  + 30

  2

  ca. 7

  ca. 30

  > 35

  1

  ca. 6,5

  ca. 30


  * Temperaturen i lacken, luften och golvet.

   

  Specialegenskap

  Härdaralternativ

  BP-50-FT, Perkadox®CH-50 eller PEROXAN BP-Pulver 50 W
  Volymtorrhalt ca. 100 volym-%.
  Densitet 1,0 kg/l (blandning).
  Produktkod 001 6083

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %.
  Under arbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +5 ºC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna
  cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt
  saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundlackering utförs med Temafloor AC 102 Primer. Blandningen hälls ut på golvet och appliceras med rulle eller gummiraka så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundbehandlingen tills en porlös yta uppnås. Upprepningen kan utföras efter ca.30 min.

  Strö sand (Ø 0,4-0,8mm) i den våta primern för att garantera vidhäftning samt att förhindra att
  beläggningen ”glider” på primern.
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av mellanlacken (Temafloor AC 50x) och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel
  lackblandning och 1 - 2 volymdelar sand grovlek, Ø 0,5 - 1,2 mm.
  De utjämnade ställena slipas plant med den omgivande ytan före beläggning.

  Skrapspackling av golvet kan göras med en blandning av mellanlack och sand med grovlek
  Ø 0,1 - 0,3 mm.
  Applicering Beläggningsarbetet kan påbörjas då grundningen har härdat. Ifall grundningen har lämnat ytan porös, kan det förorsaka hål och luftbubblor i massan eller beläggningen.
  Förtunning Förtunnas ej.
  Blandning av komponenter Härdaren tillsätts i färgdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare. Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall målas och blandningens brukstid (ca 20 min, +23 °C). Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar färgytans egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
  Rengöring av arbetsredskap Rengöring av arbetsredskap med Förtunning 1400, produktkod 006 1400.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor AC 102 Primer: max. VOC < 500 g/l
  Enbart för yrkesbruk.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor AC 102 Primer
   
  -


  Tillbaka