Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2010

Temafloor AC 501

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lågviskös, lösningsmedelsfri akrylbeläggning.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används för tillverkning av Temafloor AC akrylbeläggningar.
 • Kan användas både som självutjämnande beläggning eller som bindemedel för färgsandsbeläggning.
 • Kan även blandas med sand och användas för reparation och lagning av betonggolv.
 • Härdar snabbt även i låga temperaturer.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig golvbeläggning i bl.a. affärsutrymmen, lagerutrymmen, laboratorier och livsmedelsindustrin.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer Kulören och glansen på lacken kan ändras med tiden på grund av solljus.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Materialåtgången för en beläggning på slät betonggolv är i genomsnitt följande:

   

  Vid en skikttjocklek på 2,0 mm, 2 l. massa/1 m².

  Vid en skikttjocklek på 6,0 mm, 6 l. massa/1 m².

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.
  Förpackningsstorlekar 200 l fat, innehåll 180 kg.
  Blandningsförhållande Glättade massor 4–6 mm:
  Temafloor AC 501 22 vikt-%
  Färgsand Ø 0,3-0,8 mm 15 vikt-%
  Färgsand Ø 0,6-1,2 mm 63 vikt-%  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet
  Specialegenskap
  Volymtorrhalt ca. 100 volym-%.
  Densitet 0,97 kg/l (blandning).
  Produktkod 001 6085

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %.
  Under arbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +5 ºC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna
  cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt
  saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Grundmålning Grundlackering utförs med Temafloor AC 102 Primer. Blandningen hälls ut på golvet och appliceras med rulle eller gummiraka så rikligt att betongytan impregneras. Vid behov upprepas grundbehandlingen tills en porlös yta uppnås. Upprepningen kan utföras efter ca.30 min.

  Strö sand (Ø 0,4-0,8mm) i den våta primern för att garantera vidhäftning samt att förhindra att
  beläggningen ”glider” på primern.
  Lagning Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med en blandning av Temafloor AC 501 och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex. 1 volymdel
  lackblandning och 1 - 2 volymdelar sand grovlek, Ø 0,5 - 1,2 mm.
  De utjämnade ställena slipas plant med den omgivande ytan före beläggning.

  Skrapspackling av golvet kan göras med en blandning av Temafloor AC 501 och sand med grovlek Ø 0,1 - 0,3 mm.
  Applicering Granulmassan hälls ut på golvet. Tunna skikt appliceras med distansraka till önskad
  filmtjocklek. Vid applicering av tjocka skikt används linjal och styrribbor för att uppnå
  önskad filmtjocklek. Belagd yta slipas manuellt eller med t.ex glättningsmaskin.
  Overcoating Topplackering utförs efter att beläggningen har härdat med Temafloor AC 601 Clear topplack. Häll ut lackblandningen på golvet, sprid ut med gummiraka och jämna ut med rulle.
  Förtunning Förtunnas ej.
  Blandning av komponenter Härdarpulvret tillsätts i plastdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall ytbeläggas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar ytbeläggningens egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
  Rengöring av arbetsredskap Rengöring av arbetsredskap med Förtunning 1400, produktkod 006 1400.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor AC 501: max. VOC < 500 g/l
  Enbart för yrkesbruk.

  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor AC 501
   
  -


  Tillbaka