Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2010

Temafloor AC 602 Clear

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lågviskös, lösningsmedelsfri akryltopplack.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används för topplackering av Temafloor AC 502 akrylmassor.
 • Formar en icke-gulnande, elastisk och nötningsbeständig yta.
 • Härdar snabbt även i låga temperaturer.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig topplack i bl.a. verkstäder, lagerutrymmen, lastbryggor, parkeringshallar, kylrum i livsmedelsindustrin och utomhusterasser.

  TEKNISKA DATA
  Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Materialåtgången vid topplackering är i genomsnitt:

   

  Topplackering                  1,3-2,5 m2/l

   

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.
  Förpackningsstorlekar 200 l fat, innehåll 190 kg.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Temperatur (oC)*

  Härdarens mängd (vikt-% på bindemedel)

  Brukstid (min)

  Härdningstid (min)

  + 5

  4,5

  ca. 40

  ca. 70

  + 10

  3,0

  ca. 35

  ca. 75

  + 20

  2,0

  ca. 15

  ca. 35

  + 35

  1,0

  ca. 25

  ca. 70  * Temperaturen i lacken, luften och golvet
  Specialegenskap

  Härdaralternativ

  BP-50-FT, Perkadox®CH-50 eller PEROXAN BP-Pulver 50 W
  Volymtorrhalt ca. 100 volym-%.
  Densitet 0,95 kg/l (blandning).
  Produktkod 001 6091

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %.
  Under arbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +5 ºC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna
  cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt
  saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Overcoating Topplackering utförs efter att beläggningen har härdat. Häll ut ett tunt skikt av Temafloor AC 602 Clear topplack på golvet, sprid ut med gummiraka och jämna ut med rulle. Observera rätt mängd härdare. För stor härdarmängd kan medföra gulning och försämra beständigheten i lackytan. Skikttjockleken hos topplacken bör vara 0,4-0,8 mm. Tjockare skikt av topplack kan förorsaka gulning.
  Förtunning Förtunnas ej.
  Blandning av komponenter Härdarpulvret tillsätts i plastdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall ytbeläggas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar ytbeläggningens egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
  Rengöring av arbetsredskap Rengöring av arbetsredskap med Förtunning 1400, produktkod 006 1400.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor AC 602 Clear: max. VOC < 500 g/l
  Enbart för yrkesbruk.


  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTEMAFLOOR AC602 CLEAR - se-swe
   
  -


  Tillbaka