Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.04.2010

Temafloor AC 609 Clear

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lösningsmedelsfri akryltopplack.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används för topplackering av Temafloor AC 509 och Temafloor AC 501 akrylmassor.
 • Tål hett vatten och fetter upp till +80 oC.
 • Härdar snabbt även i låga temperaturer.
 • Lämpar sig inte för topplackering av Temafloor AC 502-akrylmassor.
 • Rekommenderat användningsområde Lämplig att användas i fuktiga utrymmen, speciellt inom livsmedelsindustrin.

  TEKNISKA DATA
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga
  Förpackningsstorlekar 200 l fat, innehåll 190 kg.
  Appliceringsmetod
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet
  Specialegenskap
  Volymtorrhalt ca. 100 volym-%.
  Densitet 0,98 kg/l (blandning).
  Produktkod 001 6092

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %.
  Under arbetet och medan lacken torkar skall luftens, ytans och massans temperatur vara över +5 ºC och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
  Förberedelser Nya betonggolv
  Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning, blästring eller betning. Avlägsna
  cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt
  saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Golvet avtorkas.

  Gamla betonggolv
  Rengör golvet från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra förorenigar avlägsnas genom emulsionstvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.
  Overcoating Topplackering utförs efter att beläggningen har härdat. Häll ut ett tunt skikt av Temafloor AC 609 Clear topplack på golvet, sprid ut med gummiraka och jämna ut med rulle. Observera rätt mängd härdare. För stor härdarmängd kan medföra gulning och försämra beständigheten i lackytan. Skikttjockleken hos topplacken bör vara 0,4-0,8 mm. Tjockare skikt av topplack kan förorsaka gulning.
  Förtunning Förtunnas ej.
  Blandning av komponenter Härdarpulvret tillsätts i plastdelen och omröres omsorgsfullt med en lågvarvig borrmaskin försedd med omrörare (rekommenderad blandningstid 2 min). Blandningsmängden beräknas med hänsyn till ytan som skall ytbeläggas och blandningens brukstid. Bristfällig omblandning eller fel blandningsförhållande förorsakar ojämn härdning, försämrar ytbeläggningens egenskaper och kan medföra risk för att arbetet misslyckas.
  Rengöring av arbetsredskap Rengöring av arbetsredskap med Förtunning 1400, produktkod 006 1400.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor AC 609 Clear: max. VOC < 500 g/l
  Enbart för yrkesbruk.  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemafloor AC 609 Clear
   
  -


  Tillbaka