Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
04.05.2016

Temafloor PU Flex

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkomponents polyuretanfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Elastisk och vattenogenomtränglig beläggning för nya och gamla betonggolv utsatta för måttlig mekanisk påfrestning.
 • Typiskt användningsområde är t.ex luftkonditionerade rum.
 • Töjningsvärde 180% (7d)
 • God slagtålighet
 • Självutjämnande, som skall appliceras med tandad spackelspade eller stålspackelspade.

 • Rekommenderat användningsområde För nya och gamla betonggolv utsatta för måttlig mekanisk påfrestning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörurval RAL 7035
  Glans Full-gloss (1/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Den praktiska sträckförmågan beror på ytans porositet och appliceringsmetoden.

   

  Filmtjocklek 1 mm, ca 1 liter/m2

  Filmtjocklek 2 mm, ca 2 liter/m2

  Blandningsförhållande Bas 4 volymdelar 48V-serien
  Härdare 1 volymdel 008 4015
  Brukstid (+23°C) 15 minuter på underlaget, ca 10 minuter efter sammanblandning i kärlet.
  Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

  Dammtorr efter 6 timmar

  Lätt trafikerbar efter 24 timmar

  Genomhärdad efter 7 dygn

   

  Vid lägre temperatur pågår härdningsprocessen längre.
  Fire resistance CFL-s1 enligt standard EN 13501-1
  Volymtorrhalt Ca. 100 %.
  Densitet 1.4 kg / liter (blandning)
  Produktkod 48V-serien

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Betongens relativa fuktighet ska inte överstiga 97 %. Under målningsarbetet och medan färgen torkar skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15 ºC och den relativa luftfuktigheten under 70 %.
  Förberedelser NYA BETONGGOLV
  Avlägsna cementhud genom slipning, blästring eller betning. Välj den metod som passar bäst för lokalerna. Efter slipning avlägsna damm försiktigt med en dammsugare. Saltsyra etsning genomföres med utspädd saltsyra (1 del koncenterad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med mycket vatten. Torka golvet.

  GAMLA BETONGGOLV
  Avlägsna fett, olja, kemikalier och andra föroreningar genom tvätt med tvättmedel. Ta bort flagnat färgskikt genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som passar bäst för omgivningarna. Rengör hål och ta bort allt lösspritt material. Öppna sprickorna med t.ex ett slipverktyg. Avlägsna löst material och damm.

  CEMENTBASERADE SPACKELMASSOR
  Kontrollera med leverantören om kompabilitet.
  Grundmålning Grundmåla med Temafloor 400 eller Temafloor 220W epoxilack förtunnad 30-50% med förtunning 1029 eller Fontefloor EP Primer epoxilack förtunnad ca 20-50% med vatten. Lackblandningen hälls ut på golvet och appliceras så mycket som behövs för impregnering av betongytan. Om nädvändigt, upprepa grundning för att få en icke-porös yta. Efterföljande behandling kan utföras efter 2 timmar med "wet-on-wet" teknik. En porös grundfärg resulterar i hål och luftbubblor i avjämningsmassan. Sprid ut sand av kornstorlek Ø 0,1-0,6 mm på grundfärgen för att säkerställa vidhäftning och förhindra spridning av massan. Avlägsna lös sand med dammsugare innan täckmålning med Temafloor PU Flex. Asfaltsgolv bör förberedas genom att applicera Temafloor PU Flex med en lämplig stålspackel.
  Lagning Gropar och sprickor med oförtunnad Temafloor 400 epoxilack eller Fontefloor EP Primer och torr, ren sand. Blandningsförhållande t.ex 1 volymdel lackblandning och 1-2 volymdelar sand av kornstorlek Ø 0,1-0,6 mm. Slipa den spacklade ytan före övermålning.
  Overcoating Övermålning kan utföras tidigast 16 timmar och senast 24 timmar efter grundning och spackling. Om den grundade ytan inte övermålas inom 24 timmar ska den slipas. Häll beläggningsblandningen på golvet och sprid den med en tandad stålspackel eller en justerbar spackel. Kontrollera att tjockleken på lagret är korrekt genom att beakta beläggningskonsumtion, och genom att mäta filmtjocklek. Rekommenderad tjocklek på ett lager är 1,0 till 2,0 mm. Avjämna massan med en piggroller ca 10 till 20 minuter efter applicering. En tandad roller hjälper till att avlägsna luftbubblor från beläggningen.
  OBS! Överbliven blandning överförs till ny sats. Den ska inte skrapas ur direkt på golvet.
  Förtunning Förtunna inte Temafloor PU Flex polyuretanbeläggning.
  Rengöring av utrustning med Förtunning 1061.
  Blandning av komponenter Blanda rätt propotioner av bas och härdare noggrant (ca 2 minuter) med hjälp av en gipsblandare. Mängden av blandningen beror på det område som skall beläggas och på brukstiden för blandningen. Bristfällig blandning eller fel blandningsförhållanden förorsakar ojämn torkning av ytan, försvagar egenskaperna hos beläggningen och riskerar en lyckad applicering.
  Rengöring av arbetsredskap Rengöring av arbetsredskap med Förtunning 1061.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
  Temafloor PU Flex: max. VOC < 500 g/l
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTEMAFLOOR PU FLEX
  Säkerhetsdatablad HärdareTEMAFLOOR PU FLEX HARDENER
   
  -


  CE
  Den Europeiska harmoniserade produktstandarden EN 1504-2:2004 definierar krav för ytskyddssystem för betong.

  Den här produkten är testad och CE märkt i enlighet med tabellerna 1d, 1f i appendix ZA.
  CE logo
  0809
  Tikkurila Oyj
  Kuninkaalantie 1
  FI-01300 VANTAA
  TIK-084V-5001
  EN 1504-2:2004
  Coating
  Abrasion resistance
  Permeability to water vapour
  < 3000 mg
  Capillary absorption and permeability to water
  Class II, 5 m < SD < 50 m
  Adhesion strength by pull off test
  w < 0,1 kg/m² · h0,5
  ≥ 2,0 N/mm²
  Permeability to CO2
  CO2sD > 50 m
  Impact resistance
  Class III: ≥ 20 Nm
  Reaction to fire
  Cfl-s1
  Release of other dangerous substances
  - of heavy metals and specific elements

  NPD


  Tillbaka