Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
22.10.2009

Temacoat SPA 50

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, hartsmodifierad epoxi färg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Används som grund- och mellanstrykningsfärg och täckfärg i epoxi- och polyuretansystem på ytor som är utsatta för svår atmosfärisk och mekanisk påfrestning.
 • Hög torrhalt, lösningsmedelsemission mindre än för traditionella epoxifärger.
 • Kan appliceras i tjocka skikt.
 • God vidhäftning på stål-, aluminium- och zinkytor samt på ytor som grundmålats med zinkrika färger.
 • Användbar också som enskiktsfärg.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för utsidor av cisterner, rörledningsbryggor, transportörer samt övriga stålkonstruktioner, maskiner och utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer TEMASPEED-nyansering.
  Glans Semi-gloss (3/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga  Rekommenderad filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

  torr

   

  våt

   

   

   

  80 μm

   

  115 μm

   

  8,5 m²/l

   

  150 μm

   

  215 μm

   

  4,5 m²/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

  Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 158-serien
  Härdare 1 volymdel 008 5607
  Brukstid (+23°C) 6 h efter sammanblandning (23 °C).
  Torktider

   

  Filmtjocklek 100 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  4 h

   

  2 h

   

  1 h

   

  Klibbfri

   

  10 h

   

  4 h

   

  2 h

   

  Övermålningsbar min. med polyuretan

   

  5 h

   

  2 h

   

  1 h

   

  Övermålningsbar min. med epoxi

   

  3 h

   

  1 h

   

  ½ h

   

  Övermålningsbar min. ytor under vatten

   

  28 h

   

  12 h

   

  6 h  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 68 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  81 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,4 – 1,5 g/cm3 bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur ej understiga 0°C och luftens relativa fuktighet ej överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Avlägsna salter, olja, fett och andra föroreningar (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning skall ytorna sandsvepas. Om blästring inte är möjligt skall ytorna handslipas eller tvättas noga med alkalisk tvätt.
  Varmförzinkade ytor: rekommenderas att först lägga ett dimmskikt (färgen förtunnad 25 - 30 %).

  Aluminiumytor: För att erhålla bästa vidhäftning skall ytorna sandsvepas. Om blästring inte är möjlig skall ytorna handslipas eller tvättas noga med alkalisk tvätt.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra orenheter med emulsionstvätt. Skölj ytorna med färskvatten och låt dem torka. Reparera eventuella skador i grundmålningen. (ISO 12944-4).
  Priming TEMACOAT PRIMER TEMACOAT SPA MIO, TEMAZINC 77 och 99.
  Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA TEMACOAT SPA 50.
  Applicering Högtryckssprutning eller pensling. Vid behov förtunnas blandningen 0 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", tryck 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Förtunning Förtunning 1031.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 300 g/liter blandad färg.
  VOC innehåll när produkten är förtunnad 30 volym % är 420 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat SPA 50
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat SPA 50
  Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat SPA 50
   
  -


  Tillbaka