Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
26.02.2014

Temacoat GPL

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, högmolekylär aminaddukthärdad epoxitäckfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används framför allt som täckfärg i epoxisystem på ytor utsatta för kraftig mekanisk eller kemisk påfrestning.
  • Även lämplig för målning av betongytor.
  • Tål + 150 °C torr värme och + 60 °C vattentemperatur.
  • Beständig gentemot lösningar av icke oxiderande syror, alkalier och salter.
  • Tål oxiderande syror och blekningsmedel enbart vid tillfälliga stänk.
  • Beständig gentemot kemiskt aktiva gaser och damm.
  • Beständig gentemot neutrala mineraloljor samt neutrala vegetabiliska och animala oljor och fetter.
  • Även lämplig för betongytor. CE-märkt.
Rekommenderat användningsområde Rekommenderas för broar, cisterner och andra typer av stålkonstruktioner och utrustning för skogsindustri och kemisk industri, t ex rörbroar, transportörer och pappersmaskiner.

TEKNISKA DATA
Kulörer TEMASPEED nyansering.
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

90 - 185 μm

 

50 - 100 μm

 

11,0 - 5,5 m²/l

 

normal

 

110 μm

 

60 μm

 

9,2 m²/l


Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


Blandningsförhållande Färgdel 3 volymdelar 170 - serien.
Härdare 1 volymdel 008 7580
Brukstid (+23°C) 5 h efter sammanblandning.
Torktider

 

Filmtjocklek 60 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

3 h

 

2 h

 

1 h

 

Klibbfri

 

10 h

 

5 h

 

2 h

 

Övermålningsbar

 

10 h

 

4 h

 

2 h

 

Övermålningsbar, undervattensobjekt

 

32 h

 

16 h

 

8 hTork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.
Volymtorrhalt 55 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
68 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,3 - 1,4 g/cm³ bruksblandning beroende på kulör.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)

Betongytor: Betongytan måste vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Avlägsna cementhud, föroreningar och ojämnheter från betongytan genom slipning, blästring. Spackla igen sprickor och håligheter med en blandning av TEMAFLOOR 200 och fin torr kvartssand.
Priming TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO,
TEMACOAT SPA, TEMALINE LP PRIMER, TEMABOND och FONTECOAT EP PRIMER.
Täckfärg TEMACOAT GPL.
Painting Sprutmålning med högtryck. Mindre ytor kan penselstrykas. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 5 - 10 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,017", trycket 120-160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1031.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 430 g/liter blandad färg.
Maximalt VOC innehåll (spädd 10 volym%) är 495 g/liter.
Reference number TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat GPL
Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat GPL
Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat GPL
 
-


CE
Den Euorpeiska harmoniserade produktstandarden EN 1504-2 definierar krav för ytskydd av betong.

Den här produkten är CE märkt i enlighet med tabellerna 1d, 1f och 1g i appendix ZA.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
14
TIK-0170-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2
Coating
Abrasion resistance
Resistance to severe chemical attack
< 3000 mg
Class II
Permeability to CO2
CO2sD > 50 m
Impact resistance
Class I: ≥ 4 Nm
Permeability to water vapour
Class II, 5 m < sD < 50 m
Capillary absorption and permeability to water
w < 0,1 kg/m² x h0,5
Reaction to fire
Bfl-s1
Adhesion strength by pull off test
Strength: ≥ 2,0 N/mm²
Release of other dangerous substances
- of heavy metals and specific elements

NPD


Tillbaka