Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
12.12.2011

Temacoat MIO

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, hartsmodifierad och järnglimmerpigmenterad epoxi färg.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används som grund- och mellanfärg i epoxi- och polyuretansystem på ytor som är utsatta för svår atmosfärisk, kemisk och mekanisk påfrestning.
  • Rekommenderas för utsidor av cisterner, rörledningsbryggor, transportörer samt övriga stålkonstruktioner, maskiner och utrustning.
  • Hög torrhalt, lösningsmedelsemission mindre än för traditionella epoxifärger.
  • Kan appliceras i tjocka skikt.
  • Innehåller också aluminiumpigment.
  • God vidhäftning på stål-, aluminium- och zinkytor.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Grå
Teoretisk sträckförmåga

 

Rekommenderad filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

torr

 

våt

 

 

 

 

 

80 μm

 

110 μm

 

9,3 m²/l

 

 

 

150 μm

 

205 μm

 

4,9 m²/l

Blandningsförhållande Färgdel 4 volymdelar 008 7249
Härdare 1 volymdel 008 5611
Brukstid (+23°C) 6 h efter sammanblandning.
Torktider

 

Filmtjocklek 100 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

5 h

 

3 h

 

1,½ h

 

Klibbfri

 

12 h

 

5 h

 

3 h

 

Övermålningsbar min. med polyuretan

 

18 h

 

6 h

 

3 h

 

Övermålningsbar min. med epoxi

 

12 h

 

4 h

 

2 h

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.

Volymtorrhalt 74 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
87 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,4 g/cm³ bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens och ytans temperatur ej understiga 0°C. Färgens temperatur skall inte understiga +15°C. och luftens relativa fuktighet ej överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten
Förberedelser Förberedande rengöring: Avlägsna salter, olja, fett och andra föroreningar (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning skall ytorna sandsvepas. Om blästring inte är möjligt skall ytorna handslipas eller tvättas noga med alkalisk tvätt.

Aluminiumytor: För att erhålla bästa vidhäftning skall ytorna sandsvepas. Om blästring inte är möjlig skall ytorna handslipas eller tvättas noga med alkalisk tvätt.

Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar. Reparera eventuella skador i grundmålningen. (ISO 12944-4).
Priming TEMACOAT PRIMER, TEMAZINC 77 och 99.
Täckfärg TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HB 30, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT 50, TEMADUR, TEMATHANE och TEMACRYL EA.

Applicering Högtryckssprutning eller pensel. Vid behov förtunnas blandningen 0 - 5 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,015" - 0,021", tryck 120-180 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1031.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas, Använd Temaspeed Squirrel mixer.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter är 250 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 5 volym % är 280 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0003

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. Produkten är avsedd endast för yrkesbruk och ska endast användas av de som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda produkten på rätt sätt. Information i detta document är endast rådgivande. Så långt tillåtet i tillämplig lag, ska Tikkurila inte anses att vara ansvarig för de förhållandena under vilka produkten används eller för användandet eller applicerandet av produkten. I fall du avser att använda produkten för några andra ändamål än vad som är rekommenderade i detta dokument utan att först erhålla vår skriftliga bekräftelse gällande produktens tillämplighet för det tilltänkta användandet, ska allt sådant användande ske på egen risk.
Säkerhetsdatablad basproduktTemacoat MIO
Säkerhetsdatablad FörtunningTemacoat MIO
Säkerhetsdatablad HärdareTemacoat MIO
 
-


Tillbaka