Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
10.03.2014

Temaline TL

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, lösningsmedelsfri epoxibeläggning.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Lämplig för stålytor utsatta för mekanisk och kemisk belastning.
  • Tål nedsänkning i lösningar av icke-oxiderade syror, alkalier och salter. För mer detaljerade uppgifter om kemikalieresistens, se speciell tabell.
  • Lämplig för cisterner för blyfri bensin.
  • Rekommenderas för lagringskärl för oljeprodukter, cisterner och bassänger inom massaindustrin, den kemiska industrin och reningsanläggningar för avloppsvatten.
  • CE-märkt och lämplig även för betongytor.

Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Grå. Kulören kan förändras vid ljus- och kemikalieexponering.
Glans Gloss (2/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

250 - 500 μm

 

250 - 500 μm

 

4,0 - 2,0 m²/l

 

normal

 

250 μm

 

250 μm

 

4,0 m²/l

Den praktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsteknik och -förhållanden samt form och grovhet på ytorna.

Blandningsförhållande Färgdel 2 volymdelar 008 7065
Härdare 1 volymdel 008 7067
Brukstid (+23°C) 30 minuter efter sammanblandning vid 23 °C, ca. 5 minuter vid 40 °C
Torktider

 

Filmtjocklek 250 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr

 

8 h

 

6 h

 

2 h

 

Klibbfri

 

30 h

 

16 h

 

8 h

 

Övermålningsbar, utan mattering

 

8 - 48 h

 

6 - 24 h

 

2 - 10 h

 

Genomhärdad

 

14 d

 

7 d

 

3 d

Volymtorrhalt ca 100 volym-%. (ISO 3233)

ca 100 vikt-%.
Densitet 1,3 g/cm3 bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa 2 ½ (ISO 8501-1).
Grundmålning Stålytor: TEMALINE TL.
Betongytor: Impregnering med TEMALINE TL, förtunnad 30%.
Applicering För appliceringen rekommenderas en tvåkomponents högtrycksspruta försedd med uppvärmningsmöjlighet. Sprutans tryckförhållande bör vara minst 45:1 och den teoretiska litereffekten minst 8 l/min. Vid behov används slangar som kan värmas. Munstycke vid högtryckssprutning 0,018" - 0,027", Trycket vid munstycket skall vara 180-200 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Rekommenderas att vändbart munstycke används.
Temperaturen regleras så att utgångstemperaturen är ca 40 °C och vid munstycket ca 50 °C.
Skarpa kanter, hörn, svetsfogar och ytor som är svåra att nå bör penselstrykas.

OBS ! Färgblandningen härdar inom ½ timme vid 23 °C, på ca. 5 min. vd 40 °C.
Täckfärg Stålytor: TEMALINE TL.
Betongytor: TEMALINE TL 2 gånger.
Förtunning Förtunning 1031 eller aceton.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031 eller aceton.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Innehåller inga flyktiga organiska komponenter.
VOC innehåll när produkten är förtunnad 10 volym % är 80 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemaline TL
Säkerhetsdatablad FörtunningTemaline TL
Säkerhetsdatablad HärdareTemaline TL
 
-


CE
Den Europeiska harmoniserade produktstandarden EN-1504-2 definierar krav för ytskydd av betong.

Den här produkten är CE-märkt i enlighet med tabellerna 1d, 1f och 1g i appendix ZA.
CE logo
Den Europeiska harmoniserade produktstandarde
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
14
TIK-8700-5065
0809-CPD-0773
EN 1504-2
Coating
Abrasion resistance
Resistance to severe chemical attack
< 3000 MG
Class II
Permeability to CO2
CO2sD > 50 m
Impact resistance
Class I: ≥ 4 Nm
Adhesion after thermal compatibility
Class II, 5 m <sD < 50 m