Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
23.04.2015

Temasolid EZ 80

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent blank, rostskyddspigmenterad polyureafärg, alifatisk isocyanat som härdare.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Utmärkt resistens mot atmosfärisk och kemisk påfrestning.
 • Hållbar, icke kritande, täckfärg med god glans- och kulörbeständighet, lätt att rengöra.
 • Speciellt lämplig som enskiktsfärg på jordbruks och entreprenadmaskiner och liknande utrustning.
 • Lättapplicerad och bildar en hård yta som står emot mekanisk påverkan mycket bra
 • Rekommenderat användningsområde Jordbruks och entreprenadmaskiner och liknande utrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS. TEMASPEED Premium nyansering.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

  Filmtjocklek

  Teoretisk sträckförmåga

  torr

  våt

   

  80 µm

  107 µm

  9,4 m2/l

  120 µm

  160 µm

  6,3 m2/l


  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.
  Blandningsförhållande Färgdel 1,75 volymdelar 46V-serien.
  Härdare 1 volymdel 008 7640.

  Appliceringsmetod


  Brukstid (+23°C) ½ h.
  Torktider

   

  Torrfilm 120 μm

   

  +23 °C / RH 20%

   

  + 23 °C / RH 50%

   

  + 23 °C / RH 80%

  Dammtorr

  45 min

  20 min

  15 min

  Beröringsbar

  1,5 h

  45 min

  25 min

  Hanterbar

   2 1/2 h

   1 h

   40 min


  Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


  Volymtorrhalt 75 ± 2 volym %. (ISO 3233)
  85 ± 2 vikt-%.
  Densitet 1,4 ± 0,1 g/cm³ bruksblandning.

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (ISO 12944-4).

  Stålytor: Blästra till grad Sa 2½ (ISO 8501 - 1). Om blästring inte är möjlig krävs fosfatering på kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

  Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)

  Priming FONTECRYL AP, TEMANYL PVB, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT PRIMER, TEMAZINC 77/88/99.
  Täckfärg TEMASOLID.
  Applicering Sprutmålning både högtryck och konventionell. Beroende på appliceringsteknik kan färgen förtunnas 0 - 5 %. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", tryck vid munstycket 160 -200 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
  Vid konventionell sprutning kan färgen förtunnas 0-10% munstycke 1,6-1,8 mm.
  Förtunning Förtunning 1048, eller långsam förtunning 1067.
  Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1048, eller 1067
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 230 g/l färg.
  Vid 10% förtunning är VOC innehållet 290 g/liter blandad färg.
  Reference number TCF 0001

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemasolid EZ 80
  Säkerhetsdatablad FörtunningTemasolid EZ 80
  Säkerhetsdatablad Härdare
   
  -


  Tillbaka