Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
08.06.2015

Temakeep GREY

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Tvåkomponent, vidhäftningsgrundfärg innehållande högmolekylärt expoxiharts.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Vidhäftningsgrundfärg för kallvalsat stål, rostfritt stål samt aluminium-och zinkytor.
  • Lämplig som vidhäftningsgrundfärg på epoxi- eller polyuretanmålade ytor då man vill övergå till andra färgtyper.
  • Kan övermålas med en mängd olika typer av täckfärger.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval TVT 4004
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

 

Filmtjocklek

 

Teoretisk sträckförmåga

 

 

 

våt

 

torr

 

 

 

appliceringsintervall

 

35 - 75 μm

 

10 - 20 μm

 

30,0 - 15,0 m²/l

Praktisk sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.

Blandningsförhållande Färgdel 2 volymdelar 930 5181
Härdare 1 volymdel 930 5182
Brukstid (+23°C) 24 h efter sammanblandning.
Torktider

 

Filmtjocklek 15 μm

 

+ 10 °C

 

+ 23 °C

 

+ 35 °C

 

Dammtorr och klibbfri

 

10 min

 

5 min

 

3 min

 

Övermålningsbar

 

6 h

 

4 h

 

3 h

Tork- och övermålningstider beror på filmtjocklek, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxlingen.


Volymtorrhalt 32 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
55 ± 2 vikt-%.
Densitet 1,25 g/cm³ bruksblandning.

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 10°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
Förberedelser Förberedande rengöring: Rengör ytorna från all fast smuts. Avlägsna vattenlösliga salter, fett och olja med vatten- eller emulsionstvätt. Skölj ytorna grundligt med vatten och låt dem torka (SFS-ISO 12944-4).

Stålytor: Blästras till Sa2 ½. (ISO 8501-1) Om blästring inte är möjlig rekommenderas fosfatering för kallvalsade stålytor för att förbättra vidhäftningen.

Zinkytor: För att erhålla bästa vidhäftning sandsveps ytorna rena (SaS, SFS 5873) alternativt handslipas och rengöres med emulsionstvätt och noggrann sköljning med vatten, helst varmt.

Aluminiumytor: Lätt sandsvepning för att erhålla jämn ytråhet. (SaS, SFS 5873) Där sandsvepning är av praktiska skäl omöjlig, rekommenderas handslipning och avfettning med ett alkaliskt tvättmedel åtföljt av sköljning med färskvatten.

Rostfritt stål: Lätt blästring med mineraliskt blästermedel eller handslipning.

Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
Priming TEMAKEEP.
Täckfärg Övermålning kan utföras med alla färgtyper med undantag för zinkrika färger.
Applicering Sprutmålning, både högtryck och konventionell. Mindre ytor kan penselstrykas. Vid högtryckssprutning förtunnas färgen 0 - 10 % för att undvika sprutdamm. Munstycke vid högtryckssprutning 0,011" - 0,015", spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form.
Förtunning Förtunning 1031.
Blandning av komponenter Blanda färg- och härdardelen separat innan komponenterna sammanblandas under omsorgsfull omröring, maskinell omröring rekommenderas.
Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1031.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 560 g/liter blandad färg.
VOC innehåll när produkten förtunnas med 10 volym % är 590 g/liter blandad färg.
Reference number TCF 0001

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
Säkerhetsdatablad basproduktTemakeep GREY
Säkerhetsdatablad FörtunningTemakeep GREY
Säkerhetsdatablad HärdareTemakeep GREY
 
-


Tillbaka