Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
04.09.2015

Fontefire ST 60

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING En vattenburen enkomponent svällande brandskyddsfärg. När den exponeras för värme sväller den och bildar ett isolerande skumskikt.
PRODUKTEGENSKAPER
  • Används som brandskyddande målning av stålkonstruktioner inomhus i Z2 klassade utrymmen.
  • Rekommenderas för platsmålning i torra omgivningar. Stationsmålade komponenter skall övermålas före exponering utomhus.
  • Produkten kan klara upp till 60 minuters brandklassning.
Rekommenderat användningsområde -

TEKNISKA DATA
Kulörurval Vit.
Glans Matt (5/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

Påläggsmängd

Rekommenderad filmtjocklek

Teoretisk åtgång

 

g/m2

torr

Våt

l/m2

m2/l

588

0,3 mm

0,42 mm

0,42

2,40

966

0,5 mm

0,69 mm

0,71

1,40

1652

0,85 mm

1,18 mm

1,18

0,85


Maximum våt film tjocklek är 1,2 mm i ett skikt (Airless)

Praktisk åtgång beror på appliceringsteknik, målningsförhållande och ytan samt formen på det som skall målas.
Torktid vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet

DFT 500 µm

+20 ºC, RH 50%

Övermålningsbar, efter

Med sig själv  4 - 6 h

Övermålningsbar, efter

Med toppfärg 16 h


Tork- och övermålningstider påverkas av filmtjocklek, temperatur, relativ fuktighet i luft och ventilation.
Specialegenskap Innan övermålning skall filmens torra skiktstjocklek kontrolleras ISO 19840 och dokumenteras.

Volymtorrhalt 72 ± 2 volym %
74 ± 2 vikt %
Densitet 1.4 kg / l
Förvaring Objekt målade på målningsstation skall täckas över med plast under transport och/eller lagring och staplas så att tryckmärken undviks. Under vintertid skall det målade objektet torkas 48 h vid normal rumstemperatur innan förvaring utomhus. Eventuella skador skall repareras på samma sätt som de ursprungligen applicerades.
Produktkod 006 6760
Certifikat CE FontefireST60

ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Alla ytor måste vara rena och torra. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga +15°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga 80%. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. God ventilation och tillräcklig luftväxling är nödvändigt i utrymmet under applicering och torkprocessen.
Förberedelser Grundade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra orenheter på den grundmålade ytan. Torka ytorna och avlägsna damm. Reparera eventuella skador i grundfärgen. Kontrollera primerns övermålningstid(ISO 12944-4).

Obs: Till ett godkänt brandskyddsmålningssystem krävs altlid en grundmålning.
Grundmålning Fontecryl AP (40µm), Fontecoat EP 50(60µm), Temaprime EUR (40µm), Temacoat GPL-S Primer (60µm) eller Temacoat Primer (60 µm).
Applicering Appliceras genom sprutmålning, med roller eller pensel. Blanda färgen noggrant före applicering. Torr filmtjocklek per skikt 500 µm rekommenderas.
Vid sprutmålning skall slangarnas diameter vara minst 3/8" och längden ej överskrida 60 m. Använd vändbart munstycke 0,019" - 0,025". Munstycke skall väljas efter effekt och kapacitet på sprututrustningen. Nåltryck ca 175-210 kg/cm². Sprutvinkel skall väljas efter formen på det målade objektet.

Applicering med roller och pensel ger ca 416 µm WFT (300 µm DFT)
Täckfärg Nova 20, Fontecryl SC 50, Temadur 50 eller Temalac FD 50 ca 50-60 µm.
Rengöring av arbetsredskap Vatten.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde VOC, Volatile Organic Compounds, mängden är max 17 g/l färg.

SKYDDSFÖRESKRIFTER
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB. endast för yrkesmässig användning.
Säkerhetsdatablad basproduktFontefire ST 60
 
-


Tillbaka