Korrosivitetsklass enligt ISO 12944-5

Del 5 av standard ISO 12944 definierar skyddande målningssystem för olika miljöer baserat på omgivningens korrosivitet: C2, C3, C4, C5-I och C5-M.

Metallytor


Korrosivtetsklass C2 Låga halter luftföroreningar.
Utomhus: Atmosfärer med låga halter luftföroreningar, lantliga miljöer.
Inomhus: Ouppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet, exv lagerlokaler och sporthallar


Korrosivtetsklass C3 Måttliga halter luftföroreningar.
Utomhus: Måttliga halter luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden.
Inomhus: Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar, exv mejerier, tvätterier, bryggerier, uppvärmda ishallar.Korrosivtetsklass C4 Höga halter luftföroreningar.
Utomhus: Industriområden, eller kustområden med måttlig mängd salt. 
Inomhus: Hög fuktighet och påtagliga luftföroreningar, exv simhallar, industrier och skeppsvarv. 


Korrosivtetsklass C5-I Mycket höga halter luftföroreningar.
Utomhus: Industriella områden med aggressivt klimat och hög luftfuktighet. 
Inomhus: Permanent fuktkondensation och stora mängder luftföroreningar.


Korrosivtetsklass C5-M Mycket höga (marina) halter luftföroreningar. 
Utomhus: Exv kust- och offshoreområden med stora mängder salt.
Inomhus: byggnader eller områden med permanent fuktkondensation och stora mängder luftföroreningar.  


Im1 Nedsänkning i sötvatten. 
Im2 Nedsänkning i havsvatten eller bräckt vatten. 
Im3 Nedsänkning i jord. 

Zink, aluminium och rostfritt stål


Korrosivtetsklasser:
C2  Låg korrosivitestsklass
C3 Måttlig korrosivitestsklass
C4 Hög korrosivitestsklass 
C5-I Mycket hög industriell korrosivitestsklass
C5-M Mycket hög marin korrosivitestsklass. 
Im1 Sötvatten
Im2 Hav eller bräckt vatten
Im3 Jord